ANBI

De Stichting is sinds 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als anbi (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam:  Stichting “De Koutermolen” Hoedekenskerke

RSIN/fiscaal nummer: 8172.24.804

Contact (secretariaat):  Molenstraat 13 te 4433 AB Hoedekenskerke

Bestuurssamenstelling: zie rubriek ‘Bestuur’

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het behoud van de Koutermolen aan de Molenstraat 46 te Hoedekenskerke, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed. 

Beleidsplan:

Om het onderhoud financieel mogelijk te maken worden subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OCW). Ook de Gemeente Borsele verleent jaarlijks subsidies voor de instandhouding van de molen. Voor de lopende onderhoudskosten, verzekeringen en bestuurskosten zijn de bijdragen van de plaatselijke donateurs van belang.

Voor werkzaamheden aan de molen volgen we het onderhoudsplan opgesteld door het Adviesbureau Groen te Montfoort en het inspectierapport van de Monumentenwacht.

De molen wordt draaiende gehouden door enkele vrijwillige molenaars (zie rubriek Molenaars). Er worden geen beloningen toegekend aan medewerkers en bestuursleden.

In 2019 uitgevoerde werkzaamheden:

Dit jaar is de molen ingrijpend gerestaureerd. 

Bij de koop van de molen was al duidelijk dat de molenromp in slechte conditie was.

Het voegwerk was slecht, op veel plaatsen vielen de voegen uit de muur. Ook waren er grote stukken muur waarvan de stenen in de loop der jaren in onherstelbare conditie geraakt waren. De fundering moest aangepakt worden om verdere scheurvorming tegen te gaan.

De vloeren in de molen rusten op balken. De koppen van die balken rusten in de romp.

Door al het vocht in de muren waren de balkkoppen voor een groot deel verrot. Bij forse regenbuien sijpelde het water langs de binnenkant van de muur. 

We wisten dat herstel alleen mogelijk zou zijn met medewerking van de Provincie en diverse andere fondsen. Ieder jaar stelt Provincie Zeeland een bedrag beschikbaar om grote restauraties aan historische gebouwen te ondersteunen.

In overleg met alle gemeentes uit de provincie wordt ieder jaar een keuze gemaakt. Vele jaren hebben we voorbereidend werk hiervoor gedaan in overleg met onze gemeente.

Het gemeentebestuur van Borsele wist door overleg in te schatten wanneer onze molen voor provinciale subsidie in aanmerking zou komen.

In 2017 was het eindelijk zover. Van de gemeente Borsele kregen we te horen dat er dat jaar een aanvraag ingediend kon worden. Architectenbureau Rothuizen maakte de aanvraag en het bestek voor ons in orde. Op 28 maart 2018 kregen we groen licht van de Provincie.

Met die toezegging konden we aan de slag bij diverse andere organisaties en bedrijven om het resterende bedrag, de zogenaamde eigen bijdrage, bij elkaar te harken.

Vereniging De Hollandsche Molen en de gemeente Borsele hebben ons met advies en financieel geholpen. 

De jaren 2018 en 2019 waren voor het bestuur, inclusief de molenaars, enerverende jaren, maar met een schitterend resultaat. Op 13 september 2019 is de gerestaureerde Koutermolen door mevrouw Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, en de heer Kees Weststrate, wethouder van de gemeente Borsele, weer in bedrijf gesteld.

Dankbaar ziet het bestuur terug op het bereikte resultaat.Hoedekenskerke kan trots zijn op onze zo fraai gerestaureerde molen.

Financiële verantwoording:

In de link hieronder ziet u de Verkorte exploitatierekeningen over 2019 en 2018 (alle bedragen in euro’s):

Het is ook mogelijk om donateur te worden. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden. Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.