ANBI

De Stichting is sinds 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als anbi (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam:           Stichting “De Koutermolen” Hoedekenskerke

RSIN/fiscaal nummer:    8172.24.804

Contact (tijdelijk adres):          W.F. Hermanslaan 9, 4481 DP Kloetinge

Bestuurssamenstelling: zie rubriek ‘Bestuur’

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het behoud van de Koutermolen aan de Molenstraat 46 te Hoedekenskerke, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed. 

Beleidsplan:

Om het onderhoud financieel mogelijk te maken worden subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OCW). Ook de Gemeente Borsele verleent jaarlijks subsidies voor de instandhouding van de molen. Voor de lopende onderhoudskosten, verzekeringen en bestuurskosten zijn de bijdragen van de plaatselijke donateurs van belang.

Voor werkzaamheden aan de molen volgen we het onderhoudsplan opgesteld door het Adviesbureau Groen te Montfoort en het inspectierapport van de Monumentenwacht.

De molen wordt draaiende gehouden door enkele vrijwillige molenaars (zie rubriek Molenaars). Er worden geen beloningen toegekend aan medewerkers en bestuursleden.

In 2021 uitgevoerde werkzaamheden

Dit jaar is de taats van de koningsspil gerenoveerd en hersteld. Er is nogmaals gekeken naar de maalsteen omdat deze niet goed loopt.

Financiële verantwoording:

In de link hieronder ziet u de Verkorte exploitatierekeningen over 2020 en 2019 (alle bedragen in euro’s):

Het is ook mogelijk om donateur te worden. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden. Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.