ANBI

De stichting is sinds 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam: Stichting “De Koutermolen” Hoedekenskerke

RSIN/fiscaal nummer: 8172.24.804

Contact (secretariaat): Molenstraat 13 te 4433 AB Hoedekenskerke

Bestuurssamenstelling: zie rubriek ‘Bestuur’

Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het behoud van de Koutermolen aan de Molenstraat 46 te Hoedekenskerke, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultuur-historisch erfgoed. 

Beleidsplan:

Door Adviesbureau Groen te Montfoort is ten behoeve van de aanvraag voor rijkssubsidie in 2012 een uitgebreid onderhoudsplan opgesteld voor de in de periode 2013-2018 uit te voeren werkzaamheden, in volgorde van prioriteit. 

Om het onderhoud financieel mogelijk te maken worden subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OC&W). Ook de Gemeente Borsele verleent jaarlijks subsidies voor de instandhouding van de molen. Voor de lopende onderhoudskosten, verzekeringen en bestuurskosten zijn de bijdragen van de plaatselijke donateurs van belang.

De molen wordt draaiende gehouden door enkele vrijwillige molenaars (zie rubriek Molenaars). Er worden geen beloningen toegekend aan medewerkers en bestuursleden.

Onlangs uitgevoerde werkzaamheden:

Ter voorbereiding van groot onderhoud van de molenromp en de balkkoppen heeft Haak Advies te Nieuwerkerk een bouwkundig bestek en een molenaarsbestek opgesteld. We wachten met het onderhoud tot de Provincie Zeeland de benodigde subsidie hiervoor toezegt.

Het Gemeentebestuur van Borsele heeft door Architectenbureau Rothuizen  Middelburg eveneens een bestek en begroting op laten maken om het subsidie- verzoek te ondersteunen.

Eind 2018 zijn voorafgaand aan de grote restauratie van 2019 nog enkele noodzakelijke werkzaamheden verricht.

Financiële verantwoording:

Het is ook mogelijk om donateur te worden. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden. Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.