ANBI

De stichting is sinds 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De algemene gegevens zijn als volgt:

Formele naam: Stichting “De Koutermolen” Hoedekenskerke

RSIN/fiscaal nummer: 8172.24.804

Contact (secretariaat): Molenstraat 13 te 4433 AB Hoedekenskerke

Bestuurssamenstelling: zie rubriek Bestuur

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het behoud van de Koutermolen aan de Molenstraat 46 te Hoedekenskerke, teneinde de molen in stand te houden en een functie te laten vervullen als cultureel-historisch erfgoed.

Beleidsplan

Door Adviesbureau Groen te Monfoort is ten behoeve van de aanvraag voor rijkssubsidie in 2012 een uitgebreid onderhoudsplan opgesteld in de periode 2013-2018 uit te voeren werkzaamheden, in volgorde van prioriteit. Om het onderhoud financieel mogelijke te maken worden subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Ministerie van OC&W). Ook de gemeente Borsele verleent jaarlijks subsidies voor de instandhouding van de molen. Voor de lopende onderhoudskosten, verzekering en bestuurskosten zijn de bijdragen van de plaatselijke donateurs van belang. De molen wordt draaiend gehouden door enkele vrijwillige molenaars (zie rubriek Molenaars). Er worden geen beloningen toegekend aan medewerkers en bestuursleden.

Uitgevoerde werkzaamheden

2016-2017

– Ter voorbereiding van groot onderhoud van de molenromp en de balkkoppen heeft Haak Advies te Nieuwerkerk een bouwkundig bestek en een molenaarsbestek opgesteld. We wachten met het onderhoud tot de Provincie Zeeland de benodigde subsidie hiervoor toezegt.
– Het Gemeentebestuur van Borsele heeft door Architectenbureau Rothuizen Middelburg eveneens een bestek en begroting op laten maken om het subsidie- verzoek te ondersteunen.
– Eind 2016 zijn de twee fokken vervangen, waarbij ook de askop en de witte delen van de roeden zijn geschilderd. Tevens is een vangstuk vervangen.

Finaciele verantwoording

De verkorte exploitatierekeningen over 2017 en 2016 zijn als volgt (bedragen in euro’s):

Ontvangsten                                           2017                             2016                
Donateurs, giften e.d.                                         2.372                                 2.314
Draaipremies                                                             500                                  644
Overige baten                                                         1.463                                 1.291
     totaal                                                                      4.335                               4.249  

Uitgaven 
Alg.kosten, verzekeringen                   1.341                         1.319
Onderhoud molen                                      438                       17.618
Af: onderhoudssubsidies                         141 -/-               13.630 -/- 
      totaal                                                                       1.638                             5.307           
netto exploitatieresultaat                                  2.697 +                        1.058 -/-     

Verkorte balansopstellingen per ultimo 2017 en 2016 (bedragen in euro’s): 
Debet                                                        ultimo 2017         ultimo 2016 
Molen (P.M.)                                                             1                             1
Te ontvangen subsidie Gem.                     6.941                    8.908
Bankrekeningen                                            41.300                 32.244
totaal                                                                 48.242                 41.153 

Credit
Eigen vermogen                                             40.543                37.846
Vooruit ontvangen subsidie
       Nat. Restauratie Fonds                           7.699                  3.307
                                                                                48.242                41.153

Het is ook mogelijk om donateur te worden. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 RABO 0128 9836 12 van Stichting De Koutermolen, o.v.v. Donatie. Met uw bijdrage kunnen wij de molen draaiende houden. Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting De Koutermolen de ANBI-status. Sinds 1 januari 2012 is de stichting aangewezen als culturele ANBI. Dat houdt in dat u de gift in uw aangifte inkomstenbelasting met 25% mag verhogen.